Menu
Winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF
Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Het aanbod
Artikel 4 - De overeenkomst
Artikel 5 - Herroepingsrecht
Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 8 - De prijs
Artikel 9 - Conformiteit en garantie
Artikel 10 - Levering en uitvoering
Artikel 11 - Betaling
Artikel 12 - Klachtenregeling
Artikel 13 - Geschillen
Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

Kantoorboekhandel Sprankenis VOF
Smits van Oyenlaan 2e | 6026 CP MAARHEEZE | +31 495 594705
Openingstijden helpdesk: Maandag t/m vrijdag 10:00-12:00 – 13:30-17:00 Uitgezonderd dinsdag 10:00-12:00
E-mailadres: info@boekhandelsprankenis.nl
KvK-nummer: 17099170 | Btw-identificatienummer: NL805909072B01

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Kantoorboekhandel Sprankenis VOF en koper, hierna te noemen: ‘klant’.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Kantoorboekhandel Sprankenis VOF zijn in te zien en zij op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de website, advertenties of andere algemene reclame van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF en deze algemene voorwaarden, gelden deze voorwaarden.
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Het aanbod

1. Het aanbod is vrijblijvend. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF is gerechtigd het aanbod ten allen tijde te wijzigen en aan te passen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als Kantoorboekhandel Sprankenis VOF gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kantoorboekhandel Sprankenis VOF niet.
3. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
4. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Totaalkantoor kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kantoorboekhandel Sprankenis VOF onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Kantoorboekhandel Sprankenis VOF is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Kantoorboekhandel Sprankenis VOF passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal Kantoorboekhandel Sprankenis VOF daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Kantoorboekhandel Sprankenis VOF op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht [voor consumentenklant]

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft een consumentenklant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consumentenklant.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consumentenklant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF retourneren, conform de door Kantoorboekhandel Sprankenis VOF verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consumentenklant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF. Het kenbaar maken dient de consumentenklant te doen middels het modelformulier. Nadat de consumentenklant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consumentenklant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consumentenklant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de consumentenklant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Kantoorboekhandel Sprankenis VOF heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping [voor consumentenklant]

1. Indien de consumentenklant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consumentenklant een bedrag betaald heeft, zal Kantoorboekhandel Sprankenis VOF dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Kantoorboekhandel Sprankenis VOF. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
3. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consumentenklant zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking, handleiding en garantiebewijzen, te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen

Artikel 7 - Uitsluiting herroepingsrecht [voor consumentenklant]

1. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF kan het herroepingsrecht van de consumentenklant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door Kantoorboekhandel Sprankenis VOF tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consumentenklant;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Kantoorboekhandel Sprankenis VOF geen invloed heeft;
f. voor computersoftware.
h. voor hygiënische producten waarvan de consumentenklant de verzegeling heeft verbroken.
3. Een klant, die geen consumentenklant is, mag de koop van producten niet annuleren. Indien een klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Totaalkantoor en de winstderving door Kantoorboekhandel Sprankenis VOF, te vermeerderen met BTW, aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF te vergoeden waarbij een minimum geldt van 25% van de overeengekomen totaalprijs.

Artikel 8 - De prijs

1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn vetgedrukt exclusief btw en in kleinschrift dungedrukt inclusief btw in euro's.
2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Kantoorboekhandel Sprankenis VOF niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
3. Alle prijzen in de uitingen van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF zijn exclusief eventuele overige wettelijke of anderszins van overheidswege verplichte toeslagen, tenzij expliciet anders is aangegeven.
4. De prijzen van producten uit het assortiment van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF wijzigen met enige regelmaat. Ten alle tijde is, de tijdens een bestelling, laatste actuele prijs geldend. Prijzen worden pas vast tijdens de uiteindelijke afronding van de bestelling (en worden aan de klant meegedeeld voordat deze de bestelling dient te bevestigen).
5. Prijzen van aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
6. Verleende kortingen en of andere (prijs) afspraken gelden telkens voor een enkele overeenkomst. Er kunnen geen rechten uit ontleend worden voor andere overeenkomsten.
7. Bij vooruitbetaling wordt ervan uitgegaan dat de klant diezelfde dag nog voor betaling via de bank zorg draagt. Als de betaling in deze situaties door de klant pas later wordt uitgevoerd heeft Kantoorboekhandel Sprankenis VOF in geval van verhoogde kosten (hetzij, verhoogde productprijzen, verhoogde behandelings- en betalingskosten of verhoogde wettelijke toeslagen) het recht deze alsnog door te berekenen.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

1. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande fabrieksgarantie. De klant kan zich in overeenstemming met de voorwaarden van de fabrieksgarantie rechtstreeks tot de fabrikant wenden.
2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 kalenderdagen na levering aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF schriftelijk te worden gemeld, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken met verwijzing naar het bestelnummer en kopie van de pakbon. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klant geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuw staat verkerend.
3. De garantietermijn van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
4. De garantie geldt niet indien:
o De klant de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
o De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF en/of op de verpakking behandeld zijn;
o De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
o De klant niet, niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke uit deze of andere overeenkomst met Kantoorboekhandel Sprankenis VOF voortvloeit.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

1. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. De klant de bestelling laten bezorgen of zelf afhalen in onze winkel te Maarheeze. Indien de klant ervoor kiest om de bestelling te laten bezorgen streeft Kantoorboekhandel Sprankenis VOF ernaar om bestellingen die voor 17.00 op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Wilt de klant de bestelling afhalen in onze winkel zal Totaalkantoor contact met de klant opnemen zodra deze bestelling klaar staat (Kantoorboekhandel Sprankenis VOF streeft ernaar om afhaling binnen 2 werkdagen gereed te hebben staan). De afhaling kan pas plaats vinden zodra Kantoorboekhandel Sprankenis VOF hier met de klant contact over heeft gehad. Bij afhaling in onze winkel dient men het gehele factuur bedrag ter plekke te betalen, mits er met de klant andere betalingsafspraken zijn gemaakt.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Kantoorboekhandel Sprankenis VOF geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de klant akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.
4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de klant geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.
5. Levering van producten wordt geïnitieerd zodra alle producten van een bestelling op voorraad zijn en de volledige betaling voor de betreffende bestelling op de bankrekening van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF is ontvangen, tenzij met een klant een andere voor de klant toegestane betaling is overeengekomen.
6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Kantoorboekhandel Sprankenis VOF het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Kantoorboekhandel Sprankenis VOF zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kantoorboekhandel Sprankenis VOF tot het moment van bezorging aan de klant, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Op het moment van levering gaar het risico over op de klant.
9. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, worden deze zolang Kantoorboekhandel Sprankenis VOF dat wenselijk acht voor rekening en risico van de klant opgeslagen. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF heeft in dit geval de keuze om nakoming van de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.
10. Eventuele reclames met betrekking tot de hoeveelheid geleverde producten of beschadigde producten dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen de klant opleveren.
11. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde producten geven de klant geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde of andere producten.
12. Reclameringen schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op.
13. De klant is niet gerechtigd de producten, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welk aan de terugzending zijn verbonden, ten laste van de klant. Bij een retouraanvraag dient de klant alle in de retourprocedure beschreven gegevens te verstrekken.
14. Deze garantiebepalingen gelden onverminderd de rechten die de consumentenklant op grond van de wet heeft en waarvan niet afgeweken mag worden.

Artikel 11 - Betaling

1. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF hanteert diverse betalingsmethoden. Aangeboden betalingsmethoden kunnen per klant verschillen en kunnen afhankelijk zijn van (betaal-)gedrag in het verleden, kredietwaardigheid, authenticatie of autorisatie. De klant kan de gewenste betalingsmethode kiezen op de winkelwagenpagina. Afhankelijk van de gekozen betalingsmethode kunnen aanvullende gegevens gevraagd worden aan de klant om deze betaling mogelijk te maken.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF te melden.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient een gefactureerde betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Kantoorboekhandel Sprankenis VOF aangewezen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
4. Alle aan de klant in rekening gebrachte bedragen moeten zonder inhouding worden voldaan. De klant is niet bevoegd tot verrekening. De klant heeft tevens niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Kantoorboekhandel Sprankenis VOF op de schorten.
5. In geval van wanbetaling van de klant heeft Kantoorboekhandel Sprankenis VOF behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
6. Indien de klant zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, is de klant van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf de verzuimdatum, tot het moment van volledige betaling. Indien betaling ook na een aanmaning waarin de klant een termijn voor betaling wordt gesteld, uitblijft, is Kantoorboekhandel Sprankenis VOF gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle met de incassering verband houdende kosten, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zijn door de klant aan Kantoorboekhandel Sprankenis VOF verschuldigd en bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van 125 euro.

Artikel 12 - Klachtenregeling

1. Kantoorboekhandel Sprankenis VOF beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 5 kalenderdagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kantoorboekhandel Sprankenis VOF, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij Kantoorboekhandel Sprankenis VOF ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kantoorboekhandel Sprankenis VOF binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een klant zich te wenden tot Kantoorboekhandel Sprankenis VOF.
6. Een klacht schort de verplichtingen van Kantoorboekhandel Sprankenis VOF niet op, tenzij Kantoorboekhandel Sprankenis VOF schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Totaalkantoor, zal Totaalkantoor naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Kantoorboekhandel Sprankenis VOF en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.
2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 14 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadelen van klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.